Nákupní košík 0 ks - 0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Reklamační řád


Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Disturb s r. o. v případe, že přes veškeré úsilí společnosti Disturb. s r. o. o zachování

vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv zodpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Článek I – Prevence

Odst. 1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užiti,

provedeni, materiálové složeni a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné

hodnoty a účelu užiti zboží.

Odst. 2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvlažte, je nutné zvážit

všechny faktory nepříznivé ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Odst. 3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba

zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost Společnost Disturb s r. o. poskytuje svým zákazníkům informace potřebné ke správné péči o všechny

druhy prodávaného zboží.

Článek II – Základní podmínky reklamace

Odst. 1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat

Odst. 2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie,

popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Odst. 3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo

nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození u ž i v a t e l e m  či třetí osobou nebo jiného nesprávného

zásahu.

 

Odst. 4: Uplatní-Ii zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí eshopu nebo jím pověřený zaměstnance povinen o reklamaci

rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady

Odst. 5: Reklamace se považuje za řádné uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebráni obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit

reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Disturb s r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení

zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Odst. 6: Reklamace včetně odstraněn vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí eshopu nebo jím pověřený pracovník

může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Článek III – Místo a způsob uplatnění reklamace

Odst. 1: Zákazník uplatňuje reklamaci v poštou na adresu  Disturb s.r.o. Karlova 25,11000 Praha 1.

Nákup reklamovaného zboží v eshopu Disturb s r. o. prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí společnost

Disturb s r. o. reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v eshopu Disturb s.r.o

 

 

Odst. 2: Vedoucí eshopu nebo jím pověřený pracovník je povinen vydal zákazníkovi potvrzeni o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace,

jakož i o provedeni případné opravy a o době jejího trvání.

Článek IV – Lhůty pro uplatnění reklamace

Odst. 1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamací je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců

a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Odst. 2: Záruční dobu nelze zaměňovat s životnosti zboží, tj. dobou po kterou při správném používáni a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým

vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívaní vydržet.